Home | Linkovi | Forum | Login
image3.jpg

Dobrodošli na web portal
Arhitektonskog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu

Prošlo je šest decenija od osnivanja studija arhitekture u Sarajevu, današnjeg Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Šezdeset generacija studenata opredijelilo se za ovaj kreativni i humani poziv i otisnulo se raznim životnim putevima....

Bosanski(BH)English (United Kingdom)
Naslovna

Aktuelnosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Arhitektonski fakultet Sarajevo
KONKURS PDF Ispis E-mail
Srijeda, 05 Februar 2014 08:35

UNIVERZITET U SARAJEVU

ARHITEKTONSKI FAKULTET

SARAJEVO

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-38-272/14 od 29.01.2014. godine, o saglasnosti na raspisivanje konkursa, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor u akademska zvanja


-  Saradnik u zvanje  asistenta za naučnu oblast:

"Arhitektonsko projektovanje" .................................................................................1 izvršilac

"Arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja.......................................................1 izvršilac

Kandidati pored opštih uslova predviđenih zakonom, treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju (SNK Sarajevo, broj: 42/13), Statutom Univerziteta u Sarajevu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Arhitektonskog fakulteta.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni priložiti:

 • Biografiju sa potrebnim dokazima (uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom);
 • Odgovarajuće diplomu-e o stečenom obrazovanju, rodni list, uvjerenje o državljanstvu; (original ili ovjerenu kopiju);
 • Kandidati su dužni  priložiti uvjerenje o položenim ispitima u toku studiranja sa prosjekom ocjena na prvom i drugom ciklusu studija.
 • Ostale dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor  u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta;
 • Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje.

 

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu predati u Sekretarijat Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Ul. Patriotske lige, broj 30 – Sarajevo ili poštom.

Za dodatne informacije obratite se na telefon: 033/ 226-534.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

Tekst Konkursa objavljen je na web stranici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 1 od 24
 

Obavijesti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10